آها بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی

تور سپیدی دست باد . یا مثل رخت زندونی

انگشتای کشیده تو . بش بده تا آخر من

بوسه ی داغمو بگیر . تا که نیفته از دهن

شراب صد ساله یِ من وقتشه که . بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم بپوشمت . بپوشمت

مز مزه کن زمزممو خانم . یک سره کن هر تکَمو خانم

بزن بزن زخمه بزن خانم . ای مرهم زخمای من خانم

گیتار دل . ساز خوشگل خانم . ای همه م ای زن زن خانم

در بسترم ستاره شو خانم . از سر خوشی فَواره شو

شراب صد ساله ی من وقتشه که . بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم بپوشمت . بپوشمت

متن آهنگ سخته مسلمون بودن هیچکس
مشاهده

آها بذار بپوشمت . مثل لباس مهمونی

تور سپیدی دست باد . یا مثل رخت زندونی

انگشتای کشیده تو . بش بده تا آخر من

بوسه ی داغمو بگیر . تا که نیفته از دهن

شراب صد ساله ی من وقتشه که . بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم بپوشمت . بپوشمت

بزن بزن زخمه بزن خانم . ای مرهم زخمای من خانم

گیتار دل . ساز خوشگل خانم . ای همه م ای زنِ زن خانم

در بسترم ستاره شو خانم . از سر خوشی فَواره شو

شراب صد ساله ی من وقتشه که . بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم بپوشمت . بپوشمت

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7105