از این تصمیم می ترسم . در افکارم غم نام هست

دلم در کاغذی مرموز . در این صندوق پنهان است

از این تصمیم می ترسم که مار از آستین روید

و دست معرکه گیری . کلید جعبه را جوید

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

به انسان رای خواهی داد . به عنوان . عکس یا تبلیغ

به اسم بهتر از هیچ دموکراسی در تعلیق

کسی که فکر کرده است بد . نمادی خوب پیدا کرد

به جای دیدن یک فیلم . میان پرده تماشا کرد

می خوام برم به خونه به جایی كه صفا هس – ابی
مشاهده

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

خبرهای خوش فردا به دست کولیان افتاد

بهای فال خوشبختی برای ما گران افتاد

اگر روباه جای شیر . نصیبش تاج زرین شد

بدان که سرنوشت ما . همه از پیش تعیین شد

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

از آزادی اگر گفتند . بدان دریا سرابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

متن آهنگ دراماتیک از سوگند
مشاهده

بگو بین بد و بدتر . چه حق انتخابی هست

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7032