اگر چه جای دل دریای خون در سینه دارم

ولی در عشق تو دریائی از دل کم میارم

اگر چه روبروئی مثل آئینه با من

ولی چشمهام بسم نیست برای سیر دیدن

نه یک دل نه هزار دل همه دل های عالم

همه دل ها رو میخوام که عاشق تو باشم

توئی عاشق تر از عشق توئی شعر مجسم

تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنم

تو چشمهات خواب مخمل شراب ناب شیراز

هزار میخونه آغاز هزار و یکشب راز

میخوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمها رو میخوام

تو رو باید مثل گل نوازش کرد و بوئید

متن آهنگ اما از سینا حجازی
مشاهده

باهر چی چشم تو دنیاست فقط باید تو رو دید

تو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کرد

باهر چی لب تو دنیاست تو رو باید صدا کرد

میخوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمها رو میخوام

ولی در عشق تو دریائی از دل کم میارم

اگر چه روبروئی مثل آئینه با من

ولی چشمهام بسم نیست برای سیر دیدن

نه یک دل نه هزار دل همه دل های عالم

همه دل ها رو میخوام که عاشق تو باشم

توئی عاشق تر از عشق توئی شعر مجسم

تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنم

منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم – ابی
مشاهده

تو چشمهات خواب مخمل شراب ناب شیراز

هزار میخونه آغاز هزار و یکشب راز

میخوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمها رو میخوام

تو رو باید مثل گل نوازش کرد و بوئید

باهر چی چشم تو دنیاست فقط باید تو رو دید

تو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کرد

باهر چی لب تو دنیاست تو رو باید صدا کرد

میخوام تو رو ببینم نه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهام

برای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشمها رو میخوام

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7106