اینك زیر نور افكن اوج شعر من . آخرین پرده

قصه . قصه مردی كه غرورش را رها نكرده

هرچه . هرچه كه بود مثل فانوس گرم و روشن بود

مثل هیچ كس نبود . شبیه من بود . شبیه من بود

چون پرنده اگر لرزیدم . زیر باران اگر ترسیدم

وحشتم را به تو بخشیدم . سقوطم را به چشم دیدم

تا فهمیدم چه دلشكن بود.

این راه من بود. این راه من بود

این راه من بود. این راه من بود.

صد آه اگر كشیدم . سایه ای را سر نبریدم

یك بار اگر بوسیدی . من هزاران بار بوسیدم

صد آه اگر كشیدم . سایه ای را سر نبریدم

متن آهنگ شاید حامد اسلش
مشاهده

یك بار اگر بوسیدی . من هزاران بار بوسیدم

زخم چین پیرهن . هدیه دوست وقت رفتن بود

هرگز برنگشتم .

این راه من بود.این راه من بود.

این راه من بود. این راه من بود.

رفتن . بردن و باختن . عشق ورزیدن . سوختن و ساختن

دیروز . دیروز من . راه دشوار مرد افكن بود

راه رفته من . راه خوب بهتر شدن بود. راه قد كشیدن

این راه من بود این راه من بود

در هم بودم. بر هم بودم . اما خود خودم بودم.

در هم بودم .بر هم بودم . اما خود خودم بودم.

ساده بودم . شبنم بودم. زخم گل را مرهم بودم.

كارم از نو سر زدن بود.

تو نیستی و صدای تو هوای خوب این خونست – ابی
مشاهده

این راه من بود این راه من بود

این راه من بود این راه من بود

صد آه اگر كشیدم سایه ای را سر نبریدم

یك بار اگر بوسیدی من هزاران بار بوسیدم

صد آه اگر كشیدم . سایه ای را سر نبریدم

یك بار اگر بوسیدی . من هزاران بار بوسیدم

زخم چین پیرهن . هدیه دوست وقت رفتن بود

هرگز برنگشتم .

این راه من بود این راه من بود

این راه من بود این راه من بود

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7037