بانوی ما بانوی ما بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

قلب تو گلبرگ . گلبرگ لاله

بی مهری تو حرفی محاله

تو برترینی تو بهترینی

از آسمونی یا از زمینی

بانوی ما بانوی ما . بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

اهل کجایی اهل کجایی

تو قاصدی از شهر خدایی

با درد هر دل تو آشنایی

بانوی مایی بانوی مایی

بانوی ما بانوی ما بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

روح فرشته دست خدایی

از آسمونی از خاک جدایی

تو موندنی تر از هر صدایی

عزیز بومی ای هم قبیله – ابی
مشاهده

بانوی مایی بانوی مایی

بانوی ما بانوی ما . بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

بانوی ما بانوی ما . بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

بانوی ما بانوی ما . بانوی شعر و قصه ها

تنها تویی تنها تویی . همزاد سایه ی خدا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7035