بگو نه به خط کشیدن رو پر پرواز رویا

بگو نه به سنگ پروندن به قناری به شقایق

به سیاه کردن آینه به قفس کردن مهتاب

بگو نه به سنگسار دوتا پروانه ی عاشق

رد شو از ترس و به سایه بگو نه

بگو نه که کوچه گلبارون شه

به سکوت و شب بگو نه

بگو نه که عاشقی آسون شه

بگو آره

به ستاره

بذار از صدات یخ شب واشه

به رهایی بگو آره

بگو آره که جهان زیبا شه

بگو آره به ترانه

بگو آره به شکفتن

بگو نه به رمز و راز و

به اشاره ها بگو نه

من می خوام مثل تو باشم – ابی
مشاهده

تو به این نو شدن از نو

بگو آره بگو آره

به دوباره دلسپردن

به دوباره ها بگو نه

رد شو از ترس و به سایه بگو نه

بگو نه که کوچه گلبارون شه

به سکوت و شب بگو نه

بگو نه که عاشقی آسون شه

بگو آره

به ستاره

بذار از صدات یخ شب واشه

به رهایی بگو آره

بگو آره که جهان زیبا شه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7041