توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست

میدونی تو قلب من نقطه ی تزویری نیست

گریه ی شبونه رو جز تو كه تسكینی نیست

مثل این شكسته دل هیچ دل غمگینی نیست

تو چه دیدی كه بریدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

به تو نفرین دل عاشق دل زار

تو منو غرق خجالت كردی

منه آزاده ی مغرور و ببین

تو چطور بنده ی عادت كردی

به تو نفرین دل عاشق دل زار

تو منو غرق خجالت كردی

منه آزاده ی مغرور و ببین

متن آهنگ میریزه برام از جیدال و عرفان
مشاهده

تو چطور بنده ی عادت كردی

تو چه دیدی كه بریدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست

میدونی تو قلب من نقطه ی تزویری نیست

گریه ی شبونه رو جز تو كه تسكینی نیست

مثل این شكسته دل هیچ دل غمگینی نیست

تو چه دیدی كه بریدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

به تو نفرین دل عاشق دل زار

متن آهنگ دلم شکست از سپهر خلسه
مشاهده

تو منو غرق خجالت كردی

منه آزاده ی مغرور و ببین

تو چطور بنده ی عادت كردی

به تو نفرین دل عاشق دل زار

تو منو غرق خجالت كردی

منه آزاده ی مغرور و ببین

تو چطور بنده ی عادت كردی

تو چه دیدی كه بریدی تو ز هم پاشیدی

تو چه بیهوده ز من رنجیدی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی

غم عالم به دلم كوبوندی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7124