تو یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من

تو یه سایه بودی تو ظهر داغ تن سوز من

تو هرم داغ بی رحم آفتاب

تو سایه بودی یه سایه ی ناب

من مسافر تن تشنه ی خواب

حریص فتح یه جرعه ی آب

پای پر تاول من تو بهت راه

تن گرما زده مو نمی کشید

بی رمق بودم و گیج و تب زده

جلو پامو دیگه چشمام نمی دید

تا تو جلوه کردی ای سایه ی خوب

مهربون با یه بغل سبزه و آب

باورم نمی شد این معجزه بود

به گمانم تو سرابی . یه سراب

و یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من

در جواب نامه ی تو نارفیق از تو نوشتم – ابی
مشاهده

تو یه سایه بودی تو ظهر داغ تن سوز من

من گنگ و خسته . لب تشنه و داغ

تو سایه ی سبز میراث یک باغ

تو مرهم این زخم عمیقی

لبریز ایثار پاک و شفیقی

رخت خستگیمو از تنم بگیر

با تنت برهنگیمو بپوشون

منو تا مهمونی عشق ببر

کتاب در به دریمو بسوزون

بذار این سایه همیشگی باشه

سایه ای که جای خوب موندنه

سایه باش و سایبون تا بدونم

سایه ای رو سر بودنه منه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7094