دوست دارم سبد سبد

باز گل عشق جوونه زد

دوست دارم یه عالمه

هر چی بگم بازم كمه

دوست دارم یه آسمون

كجایی ای نا مهربون

كجایی ای نا مهربون . كجایی ای نا مهربون

دوست دارم قطار قطار

خزونم و كردی بهار

دوست دارم دیوونه وار

باور نداری از قرار

فرقی برام نمی كنه

چه با خوشی چه حال زار چه با خوشی چه حال زار

دوست دارم به اون خدا به اون خدای عاشقا

دوست دارم تا پای جون

می خوای بمون می خوای نمون

چونكه گرفتار شدی عاقبت كار بدون

عاقبت كار منم هر چی كه هستی بمون

متن آهنگ رسممونه تی ام بکس
مشاهده

دوست دارم سبد سبد

باز گل عشق جوونه زد

دوست دارم یه عالمه

هر چی بگم بازم كمه

دوست دارم یه آسمون

كجایی ای نا مهربون

كجایی ای نا مهربون . كجایی ای نا مهربون

دوست دارم به اون خدا به اون خدای عاشقا

دوست دارم تا پای جون

می خوای بمون می خوای نمون

چونكه گرفتار شدی عاقبت كار بدون

عاقبت كار منم هر چی كه هستی بمون

دوست دارم سبد سبد

باز گل عشق جوونه زد

دوست دارم یه عالمه

هر چی بگم بازم كمه

دوست دارم یه آسمون

كجایی ای نا مهربون

كجایی ای نا مهربون . كجایی ای نا مهربون

متن آهنگ عیاش بیگرض
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7112