متن آهنگ حقیقت حصین

[ورس یک]

اوضاع بگی نگی بد نی نه

خیره ترینی که تا یجوری پا میگیری

میری پی هدفای رنگی تر هه

تند میری خدا جریمت کرد باز

پشت سر پُر جریمه اس

دوست داری شبا تهش

جایی خواب بری قصه پرواز و پریدن

تیک تاک و شبا بدبین نه باهات

روز باز میشه تعطیل سگ لاش

پنچر شدی ولی مث کم باد

وایسادی قوی تر أ قبلی تنها

ایده آل ایده آل

سر میده پات بعد میده بال نسبیه

مث کیفیت توو یه دید اون سخت میشه باز

بهتر که بگم من از دید عام

معلومه تهش سخت پولو تخته هر روزو

شب سگ دو توو شهر

زندگی اینه از دید جمع

پُر بشه چپ تف به شکم

گرگ گرگ میخوره که گرگ بشه کم

[کروس]

Everything I want I have

Money, notoriety and rivieras

I even think I found God

In the flash bulbs of the pretty cameras

متن آهنگ مگس از بن
مشاهده

Pretty cameras, pretty cameras

Am I glamorous? Tell me am I glamorous

[ورس دو]

اگه همه درا قفلن یه راه هست..

چرا هست چه راحت یه راه هست که ساده اس

واندی که کلید ارادس ها

مقصد دوره چیزی نزدیک نی

پس یاد نگیر جایی درگیر شی

یاد بگیر اگه بدی کردن بهت

صاف کنی ولی نره لبخنده

راه گاهی میشه لغزنده

یاد بگیر پاشی ولی نه از اون دنده

هه مگه میشه برگردی؟

مگه میشه برگردی؟

این سفره مگه ته تهش تلخ نی

پَ بده بره دنیارو چی بغل کردی؟

بگو باشه نگو چرا نگو چرا نگو نه

تو که دور و ورو دیدی دیگه

میگیری که وقت کمه تسویه باشه برا بعد

بگو باشه نگو چرا بشو یکی شبیه من

حقیقتو بگو حقیقتو بخواه

حتی اگه زیر خاک بری جای جریمه اش

[کروس]

Everything I want I have

Money, notoriety and rivieras

متن آهنگ هذیون از جیدال
مشاهده

I even think I found God

In the flash bulbs of the pretty cameras

Pretty cameras, pretty cameras

Am I glamorous? Tell me am I glamorous

[ورس سه]

حقیقتو میخوام حقیقت

پی جوابای جدیدم

بدو بگو چیه جریمم

محکمه از روش یه چند باری پریدم گرگی

خوبی یا اونم پاشو تهش خوردیم

گاف دادی خودی زده ولی تهش بردی

مشکله اینه خودی در کل نی

دست دادی بهشون بگو چرا نشمردی

انگشتاتو میگیری

دوتا کمه یهو میبینی

خودی زده کار کسی نی با برد

بگو تلخی باخت میشه شیرینی نه

نـه حاجی هنوزم تلخه

صلح اگه نیومد سمتت

یه نفره راهرو برو

نتیجه ها گاهی جلو چیزی نی

که بشی راضی از صبرت

[کروس]

Everything I want I have

Money, notoriety and rivieras

I even think I found God

In the flash bulbs of the pretty cameras

Pretty cameras, pretty cameras

Am I glamorous? Tell me am I glamorous

متن آهنگ حصین به نام حقیقت

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6581