متن آهنگ دایره وار کیان پورتراب

روز ، شب

روز ، شب

روز ، شب

روز ، شب

شب دایره وار ، دایره وار

دایره وار ، دایره وار

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

دایره وار ، دایره وار

روز ، شب

متن آهنگ کیان پورتراب به نام دایره وار

متن آهنگ مهرو ایوان بند
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7813