متن آهنگ صلح درون و آشتی با اونور مهراد هیدن و پوزکس

بوسه ی آتش روو پوستم ماند

میرقصم آرام همراه باد باز هم باران روی خاک

مینویسد نامم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را ،من میسپارم جانم را

من میسپارم جانم را

میسپارم جانم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را رویایم من را میسازد بیدار

شناور می مانم به روی آب بازم باران روی خاک

مینویسد نامم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را میسپارم جانم را

میسپارم جانم را

میسپارم جانم را، آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را

متن آهنگ مهراد هیدن و پوزکس به نام صلح درون و آشتی با اونور

من و تو با لب تشنه تن خسته – ابی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8065