متن آهنگ علی محسن چاوشی

کَشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور

نشان بده ، تو مرا تا که نخفتم به گور

نگو روم ، نگو تا جان بنیفتد شمار

بیا و تا ، که شوم از نفست چون بهار

امان بده که نفس تازه کنم جانِ جان

جوان بده ، که رود پیر ز جانم دَوان

روح دمم ، که شوم از تن خاکم جدا

نوح شوم ، و به کشتی تو آیم الا

خزان خزان ، بشدم زرد زِ شیطانیان

بمان بمان ، تو بمان در برِ زندانیان

خبر خبر ، خبری شد خبری عاقبت

بیا بیا ، که مریض است این جانبت

علی علی ، تو به والله تمام منی

دل ببَری ، همه شب ماهِ تمام منی

قسم قسم ، به رهت جان بدهم مرتضی

رسم قسم ، به دو چشمان سیاهت شَها

کمان کمان بشد است این کمرم توأمان

فغان فغان ، ز رخ دورِ تو شاهم شهان

متن آهنگ یه چیزی میشه دیگه
مشاهده

جهان جهان ، بنخواهم چو به من ننگری

هر دو جهان ، بنخواهم تو به من ننگری

دوان دوان ، به تو آیم مگرت نامدی

مردترین مردِ جهان ، اسد سرمدی

خبر خبر ، خبری شد خبری عاقبت

بیا بیا ، که مریض است این جانبت

علی علی ، تو به والله تمام منی

دل ببری ، همه شب ماهِ تمام منی

قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضی

رسم قسم ، به دو چشمان سیاهت شَها

تکان تکان ، به دهن خاک مرا در کشید

جامه دران دیده نمناک مرا سر کشید

لحد لحد شده ام زنده به تاریک گور

مگر مگر ، به نجاتم تو بیایی به نور

ببین ببین کفنم سوخته از نور تو

خوش آمدی ، به شب عاشق محجورِ تو

خبر خبر ، خبری شد خبری عاقبت

بیا بیا ، که مریض است این جانبت

علی علی ، تو به والله تمام منی

دل ببری ، همه شب ماهِ تمام منی

متن آهنگ بغض از اشکآن و پویا دهوار
مشاهده

قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضی

رسم قسم ، به دو چشمان سیاهت شَها

دست کشان همچو یتیمان به سَرم یا علی

غم برهان خود ز دو چشمان تَرم یا علی

خشک دهان خون به گلویم برهد العطش

صبح بیا ز کرم تیغ به فرقم بکش

زهر به زهر ، شده ام شیر خدا یا علی

ظرف چکان بنده به شمشیر خدا یا علی

کوی به کوی زِ تو دنبال خدا یا علی

کفر رود هر که شود از تو جدا یا علی

علی علی ، تو به والله تمام منی

دل ببری ، همه شب ماهِ تمام منی

قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضی

رسم قسم ، به دو چشمان سیاهت شَها

علی علی ، تو به والله تمام منی

دل ببری ، همه شب ماهِ تمام منی

قسم قسم به رهت جان بدهم مرتضی

رسم قسم ، به دو چشمان سیاهت شَها

متن آهنگ محسن چاوشی به نام علی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8015