متن آهنگ فکر فردا پارسا جعفری

از خواب پاشدم با سردرد

یادم نمیاد دیشب چیکار کردم

یادم نمیاد کی جمو جورم کرد

چرا الکل لعنتی از خودم دورم کرد

حدس می زنم جایی درگیر شدم

چون مشتم خونیه و پاهام زخمی شدن

افتاده یه ترک جدید رو صفحه گوشی

اخم رو پیشونی رو دلم زخمای کوچیک

داغونم و پیشمه شیشه ویسکیِ نصفه

حال ندارم ببینم کی داده تکست بم

تو گوشم سیاوش می خونه دیوونه

که دلش هرجا میره میمونه میمونه

تا که از جا در میره

یکی اینجاست که هنوز همونه

هنوزم بتای دورشو میشکونه

یه ابراهیم تنها ، نگران فردا

متن آهنگ رفیق نیما نیموش و رضو ممو
مشاهده

یکی اینجاست که هنوز همونه

هنوزم بتای دورشو میشکونه

من یه ابراهیم تنهام ، نگران فردام

حوصلتو ندارم از رفتارام معلومه

چون این زندگی واسم شاعرانه نبوده

مردای گرگ و قلبای شلوغ

حرفای مفت و حرکات دروغ

وقتی گنده شدی نره یادت قدیمارو

نره یادت رفیقارو

دستشونو بگیر جا پز دادن

یکار کن حال کنن بزار خوشحال شن

ولی هیشکی هیچوقت مارو یادش نموند

قیافه گرفت واسمون آخ هه همون

که دیروز به دادش رسیدیم

وقتی زمین خورد و هیشکی دورش نبود

یکی اینجاست که هنوز همونه

هنوزم بتای دورشو میشکونه

یه ابراهیم تنها ، نگران فردا

یکی اینجاست که هنوز همونه

متن آهنگ اُم خدا از همزاد
مشاهده

هنوزم بتای دورشو میشکونه

من یه ابراهیم تنهام ، نگران فردام

متن آهنگ پارسا جعفری به نام فکر فردا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8033