متن آهنگ لج سرب

اینکه نیستم دلیل نیست نمینویسم

خب ، همینه سیسم

الآن اینم ، فردا خدا میدونه چی شم

تو هشتی من شیشم

تو دُم تکون بده من میام یه کم دیر تر

دیگه خوبِ خوبم دیگه خوب شده سرگیجه ام

خیالت تخت در نمیاد جیکم

تو بری من میام تو بیای میرم

دوباره بچه شدم ، غدّم

سُر و مُر و گنده ام

عامل سلامتی پا تلویزیون دوری از تخمه است

عامل سلامتی توو زندگی محرز

دوری از رفقای ک* مغز

(مخلص داداش)

هنوزم آروق میزنم تووی خیابون

یه جوری هپلم که حالت به هم میخوره ازم

متن آهنگ میدونستم امو بند
مشاهده

موهامو خودم میزنم یه جورِ ناجوری

که سلمونی محل میگه بیا جونِ مادرت

من مجانی میزنم

تازگیا وقتی میزنم زیرِ آواز

یه رفیق دارم میخوابه رو چمنا طاق باز

فقط از خدا میخواد که خسته شم

قیافش داد میزنه دوس داره من خفه شم

عوضی …

صدای نازکمم من که میگم تهِ خنده است

من هنوز بچه ام

هنوزم دارم میخونم مثِ غلطی که ده سالِ پیش کردم

(غلطی بود کردیم)

من هنوز بچه ام

نقش میزنم به قلبم

با قلم مویی که توو سطل پرت کردم

من هنوز بچه ام

از وقتی دنیا باهام لج کرد من قهرم

من هنوز بچه ام

متن آهنگ برو برنگرد آرمین 2AFM
مشاهده

هنوزم دارم میخونم مثِ غلطی که ده سالِ پیش کردم

من هنوز بچه ام

نقش میزنم به قلبم

با قلم مویی که توو سطل پرت کردم

من هنوز بچه ام

از وقتی دنیا باهام لج کرد من قهرم

من بچه ام

هنوزم دارم میخونم مثِ غلطی که ده سالِ پیش کردم

متن آهنگ سرب به نام لج

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7562