متن آهنگ نی کپیتو تی ام بکس

چششون میوفته رو ما

اینجوری میکنن ، اینجوری میکنن

این کیه این کیه

زبون اونا اسپانیولیه اصاً

استیلو نی کپی تو

اون تیپو نی کپی تو

تکی تو ، نی کپی تو

تکی تو تکی تو نی کپی تو

تو لفظو میای میکنم هنگ

رقصو میای یه طور گنگ

نکن اینطوری با ما

اینا رو کی بت یاد داد

یه جور تیپ میزنی سرِ تو جنگ

میکنی عین بیل و کلنگ

نکن اینطوری با ما

اینا رو کی بت یاد داد

تکنیکا رو بلدی تو

تاکتیکی و کَلکی تو

میگی نی کپی تو

نی کپی کپیِ تو نی

نی کپی تو

نی کپی کپیِ تو نی

کپی تو نی

تکنیکا رو بلدی تو

تاکتیکی و کلکی تو

ما رو میبری بالا

اینا رو کی بهت یاد داد

شلش کن باو وایسا

اینا رو کی بت یاد داد

متن آهنگ سنگ سایه
مشاهده

ما رو میبری بالا

اینا رو کی بهت یاد داد

شلش کن باو وایسا

اینا رو کی بت یاد داد

اینارو کی بهت یاد داد

هرکی که بود حال داد

نکن اینطوری با ما

کی تو رو تو جمع رات داد

نکنم ازت تعریف زیاد

کاری کن ازت بدم بیاد

فیس مظلوم ولی بدلیا

فیس معصوم ولی کلکیا

چه لوکویی تو (Locoi)

فِرِش (Fresh) عین موهیتو

مسلمه دورت میپیچم من عین بریتو

انقدر مستی که مارو تار دیدی

لش رپی مثه کاردی بی‌

اینو خودم یادت دادمو

تش دست خودم کار میدی

این کیه ،  این کیه اصاً

زبون اونا اسپانیولیه

استیلو نی کپی تو

اون تیپو نی کپی تو

تکی تو نی کپی تو

تکی تو تکی تو نی کپی تو

استیلو نی کپی تو

اون تیپو نی کپی تو

تکی تو نی کپی تو

تکی تو تکی تو نی کپی تو

متن آهنگ تغییر از امیر تتلو
مشاهده

لفظو میای میکنم هنگ

رقصو میای یه طور گنگ

نکن اینطوری با ما

اینا رو کی بت یاد داد

یه جور تیپ میزنی سرِ تو جنگ

میکَنی عین بیل و کلنگ

نکن اینطوری با ما

اینا رو کی بت یاد داد

تکنیکا رو بلدی تو

تاکتیکی و کَلکی تو

میگی نی کپی تو

نی کپی کپیِ تو نی

نی کپی تو

نی کپی کپیِ تو نی

کپی تو نی

تکنیکا رو بلدی تو

تاکتیکی و کلکی تو

ما رو میبری بالا

اینا رو کی بهت یاد داد

شلش کن باو وایسا

اینا رو کی بت یاد داد

ما رو میبری بالا

اینا رو کی بهت یاد داد

شلش کن باو وایسا

اینا رو کی بت یاد داد

بیارش جلو ، بیا جلو

نشون داد گفت

زبون اونا اسپانیولیه اصن

متن آهنگ تی ام بکس به نام نی کپیتو

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7400