متن آهنگ و زیر هیچکس

فرصته

بی‌سوادی فرصته

بی‌سوادی فرصته

بی‌سوادی فرصته

بیس بیس

شبکه‌ها و سایتا فاسدن

همه سوژن، جمعشون جمع

بیس

رو پر قو لم می‌دن و استعدادا نردبونن

بی‌سوادی فرصته

لنگ پولن

بی‌سوادی فرصته

دنبال حقشونن

فرصته

بیس

ده اگه داشتی درک درستی سر سوزن

بهشون چشم نمی‌دوختی

چشم نمی‌دوختی

نمی‌دوختی

می‌دوختی  ‌

دوختی

وزیـــــــــر ارشـــــــــاد

وزیـــــــــر کـــــــــار

وزیـــــــــر راه

و زیـــــــــر نــــــــــاف

متن آهنگ هیچکس به نام و زیر

متن آهنگ عاشقم نیستی از مجید یحیایی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7214