متن آهنگ چرخش سیناب و قدر

[کورس – سیناب]

نگا کن به چرخش، زمین چطوری میچرخه

نکرد هیچوقت خدا ترکش، ببین صدام داره میلرزه

بازارِ دنیا رو روال و گرمه، همه جا هم پول داره میچربه

ببین چطوری همه خوردیم ترکش

وقتی نذاشتیم واسه خودمون ما ارزش

نذاشتیم ما ارزش

[ورس یک – قدر]

میکنی درکش؟

یه آسمونه میزنم بیخودی حرفشو

یه عالم شدن محوش

جهان و هستی ارتشن

نگا کن به چرخه کارما به دالما وصله

آسمون به زمین نه، آلوده به همینه

زالو زد به هنر، انقد پارو زدم خودم

از کل دوتا بالم، فقط واسم مونده دو پر

متن آهنگ پیروزی پوریا پوتک
مشاهده

همه روزای خوب واسه توان

منم سرِ پا تا پاره شدم

همه قانونا واسه من صبحن و

وانستادم تا وقتی صحبت میکنم

[کورس – سیناب]

نگا کن به چرخش، زمین چطوری میچرخه

نکرد هیچوقت خدا ترکش، ببین صدام داره میلرزه

بازارِ دنیا رو روال و گرمه، همه جا هم پول داره میچربه

ببین چطوری همه خوردیم ترکش

وقتی نذاشتیم واسه خودمون ما ارزش

نذاشتیم ما ارزش

[ورس دو – قدر]

رو زمین برو راه، تنفس کن

از وجود تو آگاه شو، بپرس سوالاتو

میچرخم دورِ خودم، رو این زمین

زمینم هم دور خودش و خورشید یه دلیل

داره ضدم، همیشه بیداره ذهنم

متن آهنگ بچه ی خوب بامداد
مشاهده

میونِ میلیونا کهکشون وجود داره جسمم

بدی ابدیه اینو از قدیم یاد گرفتم

از انفجار آتشفشانا بهم دسترسیش که

مث کوه بزرگ باش با یه قله صبر

فعال باش میرسه وقت فوران پسر

[کورس – سیناب]

نگا کن به چرخش، زمین چطوری میچرخه

نکرد هیچوقت خدا ترکش، ببین صدام داره میلرزه

بازارِ دنیا رو روال و گرمه، همه جا هم پول داره میچربه

ببین چطوری همه خوردیم ترکش

وقتی نذاشتیم واسه خودمون ما ارزش

نذاشتیم ما ارزش

متن آهنگ سیناب و قدر به نام چرخش

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8546