متن آهنگ گل سرخ امیر عظیمی

سیصد گلِ سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سرِ بریده میترسانی؟

ما گر زِ سرِ بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن

دامن ز بساط عافیت برچیدن

در دست سرِ بریده ی خود دیدن

در یک یکِ کوچه کوچه ها گردیدن

سیصد گلِ سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سرِ بریده میترسانی؟

ما گر زِ سرِ بریده میترسیدیم

در محفل عاشقان نمیرقصیدیم

متن آهنگ امیر عظیمی به نام گل سرخ

متن آهنگ غریبه پرداد و ضارب
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6979