وقتی که مثل شراب

مست مستم می کنی
عاشق عشق می شم
می پرستم می کنی
وقتی که به من می گی
جون من بسته به جونت
منو آروم می کنه
اون صدای مهربونت
نمی دونم که چرا
دوباره دیوونه می شم
خراب و ویرونه می شم
بادی که داغونه می شم
ابری که گریونه می شم
دوباره دیوونه می شم
دوباره دیوونه می شی
دوباره دیوونه می شی
دل غمگین منو دوباره آروم می کنی
می شکنه طلسم غم آخه جادو می کنی
وقتی که تو بد می شی
باز می بینم دنیا رو سرم خرابه
می بینم که باز دارم دق می کنم
همه چی نقش بر آبه
اما تا می خوام برم گریه کنون
سر به دیوارا بکوبم
باز به دادم می رسی
به من می گی
عشقمی تو خوب خوبم
باز می گم عزیز من
پا رو قلبم نمی ذاره
مهربونه با منو
اشکمو در نمی آره
نمی دونم که چرا
دوباره دیوونه می شی
خراب و ویروونه می شی
بتی ک داغونه می شم
ابری که گریونه می شم
نمی دونم که چرا
دوباره دیوونه می شی
دوباره دیوونه می شم
می شکنه طلسم غم
آخه جادو می کنی
متن آهنگ آل استار کوروش
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6478